Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6 marts 2019.

Referat

Generalforsamling onsdag d. 7. marts 2019

 1. Valg af dirigent
  Jess R. Larsen blev valgt som dirigent.
 2. Valg af referent
  Jens Riis blev valgt som referent.
 3. Formandens beretning
  Formanden berettede, at han stort set ikke har fisket i 2018. Til gengæld har han ikke ødelagt noget. Ikke desto mindre har der været afholdt konkurrencer og ture:

  I juni blev klubmesterskabet afholdt på Stevns. Der blev fanget mange fisk, og Torben Nielsen blev klubmester 2018 med en fin havørred på 3,3 kg.

  Den årlige præmiekonkurrence blev afholdt i november og blev vundet af Christian Andersen. I samme måned var der klubtur til Falster, og det er ikke en tur vi behøver gentage. Der var dårligt vejr, dårlige overnatningsforhold og kun få og små fisk på land.

  Til gengæld var fladfisketuren fra Dragør i september en succes. 10 deltagere og over 100 flade i baljerne.

  Der har som sædvanligt være klubaftener 1. og 3. onsdag i måneden i vintermånederne og 1. onsdag i måneden i sommermånederne. Gert, Per og Torben er de trofaste deltagere – vi andre kommer lidt mere sporadisk.

 4. Aflæggelse af regnskab og budget
  Morten Enevoldsen fremlagde regnskab for 2018. Klubben har haft et underskud på kr. 2.472,74. Der er ikke nogen særlig årsag til underskuddet, og bestyrelsen indstillede, at det dækkes af klubbens beholdning på kr. 15.238,32. Beholdningen er herefter kr. 12.765,57.

  Indstillingen blev tiltrådt af generalforsamlingen.

  Morten fremlagde budget for 2019, som var uændret i fht. 2018. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Generalforsamlingen besluttede ikke at ændre på kontingentet i 2019.

  Kontingentet er således fortsat kr. Xxx for individuelt medlemskab, kr. Xxxx for familiemedlemsskab.

  Det blev besluttet, at formanden undersøger muligheden for at foreningens medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund ændres til et såkaldt Grønt Medlemsskab.

 6. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag forud for generalforsamlingen.
 7. Valg
  Kasserer Morten Enevoldsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Som ny kasser valgtes Jens Riis.

  Bestyrelsesmedlemmerne Gert Hansen og Jess R. Larsen var på valg og blev genvalgt.

  Suppleant Thomas Tingvold var på valg og blev genvalgt.

  Christian Andersen blev valgt som ny suppleant.


 8. Formanden foreslog, at der arrangeres en klubtur til Bornholm med tilskud fra klubben og faciliteter, som gør det lidt ekstra behageligt for deltagerne og evt. gæster. Det aftaltes, at formanden sammenstiller et turforslag og indkalder til et bestyrelsesmøde om tilskudmuligheder mm.

  Det aftaltes igen at arrangere fladfisketur i september og præmietur i november. Der indkaldes til turmøde senere på året.

  Christian har kontakter hos Savage Gear og undersøger, om SG har lyst at komme til en klubaften og præsentere nyt grej eller låne Christian vareprøver el.lign. til befamling på en klubaften.

 

Jens Riis

Generalforsamling 2019

Generalforsamling Onsdag 6/3 2019 kl. 19:00
Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej
Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.
Dagsordenen:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

Bestyrelsen:
 Formand: Allan Jensen.
 Kasserer: Morten Enevoldsen. På valg
 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen.
 Bestyrelsesmedlem: Gert Hansen. På valg
 Bestyrelsesmedlem: Jens Riis.
 Bestyrelsesmedlem: Thomas Hansen.
 Bestyrelsesmedlem: Jess R Larsen. På valg
 Suppleant: Thomas Tingvold. På valg.
 Suppleant: . På valg.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ny turplan

Planlagte turer

Hornfisketur d 12/5. Mødested klubhuset kl. 07-13.00.

Gedde tur på Stege Nor d. 26/5. mødested Stege Havn 7-16.00. pris ca. 150 kr. pr person. Tilmelding til Jess Larsen.

Klub mesterskab d 2/6 mødested klubhuset kl. 12.00. indvejning 3/6 kl. 12.00.

Fladfisketur d 22/9. Sejltid 8-15.00. pris 300 kr. uden orm. Orm kan købes ombord. Tilmelding og betaling til Jess Larsen. Når du har betalt, er du tilmeldt.

Præmie tur på kysten d 10/11. Mødested klubhuset kl.  7-14.00.

 

Husk:

Hvis man har en tur, man gerne vil lave, så hjælper bestyrelsen gerne.

Kom og vær med til at gøre det til aktiv forening.

Knæk og bræk

 

Bestyrelsen

 

Kontakt@stevnslystfiskerforening.dk

Generalforsamling 2018

Generalforsamling Onsdag 7/3 2018 kl. 19:00

Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej

Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.

Dagsordenen:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

 

Bestyrelsen:

 • Formand:                             Allan Jensen. (På valg.)
 • Kasserer:                             Morten Enevoldsen.
 • Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen.
 • Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:            Johannes maimann olsen. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen.
 • Suppleant:                           Thomas Tingvold. (På valg.)
 • Suppleant:                           Thomas hansen. (På valg.)

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

Generalforsamling Onsdag 1/3 2017 kl. 19:00
Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej
Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.
Dagsordenen:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

Bestyrelsen:
 Formand: Allan Jensen.
 Kasserer: Morten Enevoldsen. På valg
 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen.
 Bestyrelsesmedlem: Gert Hansen. På valg
 Bestyrelsesmedlem: Jens Riis.
 Bestyrelsesmedlem: Johannes maimann olsen.
 Bestyrelsesmedlem: Jess R Larsen. På valg
 Suppleant: Thomas Tingvold. På valg.
 Suppleant: Thomas Hansen. På valg.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Generalforsamling Onsdag 2/3 2016 kl. 19:00
Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej
Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.
Dagsordenen:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

Bestyrelsen:
 Formand: Allan Jensen. (På valg.)
 Kasserer: Morten Enevoldsen.
 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Gert Hansen.
 Bestyrelsesmedlem: Jens Riis. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Morten Kuhl. (På valg.)
 Bestyrelsesmedlem: Jess R Larsen.
 Suppleant: Thomas Tingvold. (På valg.)
 Suppleant: Thomas hansen. (På valg.)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 4 marts 2015.

Referat af ordinær generalforsamling

 1.  Jess Larsen blev valgt som ordstyrer. Han bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig iflg. vedtægterne.
 2. Jan Jensen blev derefter valgt som referent.
 3. Formand Allan Jensen aflagde beretning for 2014. Han konstaterede at medlemstallet for nærværende er uændret, der har over året været enkelte udmeldinger, ligesom der også er tilgået klubben nye medlemmer.

Fiskeklubben har i årets løb haft adskillige spændende ture, hvor formanden især fremhævede Øland og Lagan, samt ture hvor især Benny og Gert har deltaget. Ved den årlige mesterskabstur blev Jess klubmester.

Udnævnelse af årets fisk som blev vedtaget ved generalforsamlingen sidste år er ikke uddelt, da der ikke har været nogen fremsendte emner.

Formanden spurgte generalforsamlingen under hvilke form det fremtidige turplan skal lægges, og der blev diskuteret forskellige former, det blev besluttet at emnet tages op på turudvalgsmødet den 11 marts 2015 i klubhuset, her planlægges også årets ture. Som vedtaget kommer medlemmerne med de ture de mener skal afholdes, husk den der har turen står for mødetid, rute, ophold, evt. bestilling af overnatning osv. og ud fra hvor mange ture der er forslag om, lægges planen, og der vedtages hvilke ture der får tilskud.

Efter 8 måneders tovtrækkeri med Stevns Kommune er det endelig lykkedes, at få midler til opsætning af ny og bedre varmepumpe i klubhuset, tilskud fra Stevns Kommune andrager 12 956, svarende til 82% af prisen.

I 2015 søger Stevns lystfiskerforening tilskud til isolering af hulmur og loft, så en bedre og mere økonomisk opvarmning forhåbentligt opnås.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Herefter blev regnskab og budget fremlagt af kasseren Morten Enevoldsen. Begge dele blev godkendt.
 2. Fastsættelse af kontingent. Medlemmerne besluttede at kontingentet skulle være uændret i 2015.
 3. Indkomne nye forslag til beslutning:
 4. Thomas Hansen har foreslået planlagte dag/dage hvor medlemmerne foretager renoveringer og maling af klubhus, nærmere tilgår.
 5. Valg til bestyrelsen:

Morten Enevoldsen(Kassere) er på valg, og blev genvalgt.

Gert Hansen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Jess R Larsen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalg.

Thomas Tingvold(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

Thomas Hansen(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

 

Bestyrelsen er efterfølgende:

 

Formand:                            Allan Jensen, Druelundsvej 6A, tlf. 23 35 47 53.

Kasserer:                             Morten Enevoldsen, Nordre klintevej 18, tlf. 61 79 75 95.

Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen, Møllevænget 34, tlf. 25 34 30 76.

Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen, Dortheavej 6, tlf. 20 77 02 45.

Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis, Holtug Strandvej 52, tlf. 41 40 06 99.

Bestyrelsesmedlem:            Morten Kuhl, Korsnæbsvej 56, tlf. 56 50 68 19.

Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen, Bjergvej 2, tlf. 56 57 83 27.

Suppleant:                           Thomas Tingvold.

Suppleant:                           Thomas Hansen.

 1. Eventuelt:

Da der har været nogen utilfredshed blandt enkelte medlemmer angående hvad vi konkret har ud af vores medlemskab af Sportsfiskerforbundet, derfor foreslog Jens muligheden for at spørge klubber i vores opland om man evt. er interesseret i at få Kaare Manniche Ebert til at fortælle os hvilke visioner/formål forbundet har for vores medlemskab. Jens vender tilbage snarest med hvor stor tilslutning der er.

Jens foreslog mulighed for initiativer der evt. kan tiltrække flere unge, generalforsamlingen blev enige om, at så længe vi ikke kan tilbyde ferske vande, kan vi ikke tiltrække de lokale unde der bor på Stevns. Det blev vedtaget at Klubben arbejder på at blive mere synlig, det kan være i den lille lokale husstandsomdelte reklamefolder, og ved opsætning af vores loge på døren af klubhuse.

Allan informerede kort om PIV arbejdet, som i april og maj skal foretage smolttælling af Fakse å og Lilleåen, så hvis der er interesserede modtager vi meget gerne hvem og hvornår når planen er kendt.

Husk årets planlægning af fiskeri i år 2015, sker onsdag den 11. marts 2015, kl. 1900 i klubhuset.

Reglerne er, at den der står for en tur, planlægger den til mindste detalje. Det vil sige hvornår, hvorhen, hvordan, parkering o.s.v.. Ligeledes skriver han referat af turen til hjemmesiden.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Mvh Jan JensenReferent

Generalforsamling 2015

Generalforsamling Onsdag 4/3 2015 kl. 19:00

Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej

Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.

Dagsordenen:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

 

Bestyrelsen:

 • Formand:                             Allan Jensen.
 • Kasserer:                             Morten Enevoldsen.(På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen.
 • Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis.
 • Bestyrelsesmedlem:            Morten Kuhl.
 • Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen  (På valg.)
 • Suppleant:                           Thomas Tingvold. (På valg.)
 • Suppleant:                           Thomas hansen (På valg.)

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den

 05. marts 2014.

1. Jess Larsen blev valgt som ordstyrer. Han bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig iflg. vedtægterne.

2. Jan Jensen blev derefter valgt som referent.

3. Formand Allan Jensen aflagde beretning for 2013. Han konstaterede at medlemstallet for nærværende er 29, der har over året været enkelte udmeldinger, ligesom der også er tilgået klubben nye medlemmer.

Fiskeklubben har i årets løb haft mange spændende ture, hvor formanden især fremhævede Øland, Lagan, Præstø, Stevns og vores mesterskabstur.

Fra Stevns Lystfiskerforening har 4 medlemmer deltaget i DTU vandløbsplejekursus, så de nu kan vejlede interesserede i den rigtige pleje og vedligeholdelse af vandløb, deltagerne på kurset fra Stevns Lystfiskerfirening var Thomas Tingvold, Thomas Hansen, Allan Jensen og Jan Jensen, fantastisk godt kursus.

Interesserede medlemmer fra klubben, har deltaget i vandløbspleje og el fiskeri sammen med Køge Sportsfiskerklub i deres vandløb.

Hvis medlemmerne har noget de vil have på hjemmesiden, så send det til Morten som lægger det på siden.

Staten har nu udsendt anden generation af vandplanerne, derfor har nogle kommuner besluttet at de vil oprette såkaldte vandråd, i vandrådene kommer der til at sidde medlemmer fra alle interesseorganisationer(Jagt, Lystfisk, Landmænd, Ornitologer, Biologer, Kommuner og andre interesseorganisationer). Vandrådene vil blive oprettes i 2014, og oprettes i regioner med en kommune som har det overordnede koordinerende i deres region, i vores region vil Køge varetage denne opgave.

Turplanlægning for sæsonen 2014 foregår onsdag den 12 marts 2014 kl. 19 i klubhuset, husk når du har en tur står du for mødetid, rute, ophold, evt bestilling af overnatning osv.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Herefter blev regnskab og budget fremlagt af kaserer Morten Enevoldsen. Begge dele blev                           godkendt, dog blev en lille fejl opdaget, den vil blive rettet.

5. Fastsættelse af kontingent.  Medlemmerne besluttede at kontingentet skulle være uændret i 2014.

6. Indkommet nye forsslag til beslutning.

Bestyrelsen havde følgende forslag til beslutning:

 1. Delvis betaling til ture af længere varighed eller over bro, det kunne være tilskud pr. deltager til betaling af hus/brobizz eller fuel.
 2. Afholdelse af sommerfest, bestyrelsen planlægger på dato og i hvilken form.

 

 1. Formanden spurgte generalforsamlingen om der er stemning for brug af Sportsfiskerforbundets instruktører til tema aftener i klubben, forslaget blev positivt modtaget, og bestyrelsen beder medlemmerne komme med enmer, så planen kan blive lagt hurtigst muligt.

 

 1. Årets fisk blev vedtaget, regler vil tilgå i Stevns Lystfiskerforenings vedtægter.

Enkeltheder i punkt 1, 2 og 3, fastlægges på turmødet næste onsdag.

7. Valg til bestyrelsen:

 

Allan Munk Jensen(Formand) er på valg, og blev genvalgt.

Jan Jensen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Jørn Nielsen(Betsyrelsesmedlem) er på valg, modtager ikke genvalg, i stedet valgtes Jens Riis.

Morten Kuhl(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Thomas Tingvold(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

Hans Nielsen(Suppleant) er på valg, ikke medlem, i stedet valgtes Thomas Hansen og blev genvalgt.

Bestyrelsen er efterfølgende:

Formand:                            Allan Jensen, Druelundsvej 6A,

Kasserer:                             Morten Enevoldsen, Nordre klintevej 18,

Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen, Møllevænget 34,

Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen, Dortheavej 6,

Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis, Holtug Strandvej 52,

Bestyrelsesmedlem:            Morten Kuhl, Korsnæbsvej 56,

Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen, Bjergvej 2,

Suppleant:                           Thomas Tingvold.

Suppleant:                           Thomas Hansen.

8. Eventuelt:

Der blev diskuteret en del om muligheder for samarbejde med Køge Sportsfiskerforening, så vi muligvis kunne benytte et stykke af Trykkevælde, forslagstilleren(Anders Roed) blev bedt om at tage kontakt til Køge, så vi måske kunne købe dagkort til reduseret pris.

Husk årets planlægning af fiskeri i år 2014, sker onsdag den 12. marts 2014, kl. 1900 i klubhuset.

Reglerne er, at den der står for en tur, planlægger den til mindste detalje. Det vil sige hvornår, hvorhen, hvordan, parkering o.s.v.. Ligeledes skriver han referat af turen til hjemmesiden.

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen, med   tak for god ro og orden.  
Mvh

Jan Jensen

Referent

Generalforsamling 2014

Generalforsamling Onsdag 5/3 2014 kl. 19:00

Generalforsamling afholdes i Klubhuset på Boesdalsvej

Vi håber af rigtigt mange vil møde op, og være med til at bestemme foreningens fremtid.

Dagsordenen:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

 

Bestyrelsen:

 • Formand:                             Allan Jensen.  (På valg.)
 • Kasserer:                             Morten Enevoldsen
 • Bestyrelsesmedlem:              Jan Jensen. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:              Gert Hansen
 • Bestyrelsesmedlem:              Jørn Nielsen. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:              Morten Kuhl. (På valg.)
 • Bestyrelsesmedlem:              Jess R Larsen
 • Suppleant:                           Thomas Tingvold. (På valg.)
 • Suppleant:                           Hans Nielsen. (På valg.)

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 Vi vil meget gerne have idéer og ønsker til hvad der kan gøre det sjovere og mere spændene at være medlem af vores forening

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen