Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6 marts 2019.

Referat

Generalforsamling onsdag d. 7. marts 2019

 1. Valg af dirigent
  Jess R. Larsen blev valgt som dirigent.
 2. Valg af referent
  Jens Riis blev valgt som referent.
 3. Formandens beretning
  Formanden berettede, at han stort set ikke har fisket i 2018. Til gengæld har han ikke ødelagt noget. Ikke desto mindre har der været afholdt konkurrencer og ture:

  I juni blev klubmesterskabet afholdt på Stevns. Der blev fanget mange fisk, og Torben Nielsen blev klubmester 2018 med en fin havørred på 3,3 kg.

  Den årlige præmiekonkurrence blev afholdt i november og blev vundet af Christian Andersen. I samme måned var der klubtur til Falster, og det er ikke en tur vi behøver gentage. Der var dårligt vejr, dårlige overnatningsforhold og kun få og små fisk på land.

  Til gengæld var fladfisketuren fra Dragør i september en succes. 10 deltagere og over 100 flade i baljerne.

  Der har som sædvanligt være klubaftener 1. og 3. onsdag i måneden i vintermånederne og 1. onsdag i måneden i sommermånederne. Gert, Per og Torben er de trofaste deltagere – vi andre kommer lidt mere sporadisk.

 4. Aflæggelse af regnskab og budget
  Morten Enevoldsen fremlagde regnskab for 2018. Klubben har haft et underskud på kr. 2.472,74. Der er ikke nogen særlig årsag til underskuddet, og bestyrelsen indstillede, at det dækkes af klubbens beholdning på kr. 15.238,32. Beholdningen er herefter kr. 12.765,57.

  Indstillingen blev tiltrådt af generalforsamlingen.

  Morten fremlagde budget for 2019, som var uændret i fht. 2018. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Generalforsamlingen besluttede ikke at ændre på kontingentet i 2019.

  Kontingentet er således fortsat kr. Xxx for individuelt medlemskab, kr. Xxxx for familiemedlemsskab.

  Det blev besluttet, at formanden undersøger muligheden for at foreningens medlemsskab af Danmarks Sportsfiskerforbund ændres til et såkaldt Grønt Medlemsskab.

 6. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag forud for generalforsamlingen.
 7. Valg
  Kasserer Morten Enevoldsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Som ny kasser valgtes Jens Riis.

  Bestyrelsesmedlemmerne Gert Hansen og Jess R. Larsen var på valg og blev genvalgt.

  Suppleant Thomas Tingvold var på valg og blev genvalgt.

  Christian Andersen blev valgt som ny suppleant.


 8. Formanden foreslog, at der arrangeres en klubtur til Bornholm med tilskud fra klubben og faciliteter, som gør det lidt ekstra behageligt for deltagerne og evt. gæster. Det aftaltes, at formanden sammenstiller et turforslag og indkalder til et bestyrelsesmøde om tilskudmuligheder mm.

  Det aftaltes igen at arrangere fladfisketur i september og præmietur i november. Der indkaldes til turmøde senere på året.

  Christian har kontakter hos Savage Gear og undersøger, om SG har lyst at komme til en klubaften og præsentere nyt grej eller låne Christian vareprøver el.lign. til befamling på en klubaften.

 

Jens Riis