Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 4 marts 2015.

Referat af ordinær generalforsamling

  1.  Jess Larsen blev valgt som ordstyrer. Han bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig iflg. vedtægterne.
  2. Jan Jensen blev derefter valgt som referent.
  3. Formand Allan Jensen aflagde beretning for 2014. Han konstaterede at medlemstallet for nærværende er uændret, der har over året været enkelte udmeldinger, ligesom der også er tilgået klubben nye medlemmer.

Fiskeklubben har i årets løb haft adskillige spændende ture, hvor formanden især fremhævede Øland og Lagan, samt ture hvor især Benny og Gert har deltaget. Ved den årlige mesterskabstur blev Jess klubmester.

Udnævnelse af årets fisk som blev vedtaget ved generalforsamlingen sidste år er ikke uddelt, da der ikke har været nogen fremsendte emner.

Formanden spurgte generalforsamlingen under hvilke form det fremtidige turplan skal lægges, og der blev diskuteret forskellige former, det blev besluttet at emnet tages op på turudvalgsmødet den 11 marts 2015 i klubhuset, her planlægges også årets ture. Som vedtaget kommer medlemmerne med de ture de mener skal afholdes, husk den der har turen står for mødetid, rute, ophold, evt. bestilling af overnatning osv. og ud fra hvor mange ture der er forslag om, lægges planen, og der vedtages hvilke ture der får tilskud.

Efter 8 måneders tovtrækkeri med Stevns Kommune er det endelig lykkedes, at få midler til opsætning af ny og bedre varmepumpe i klubhuset, tilskud fra Stevns Kommune andrager 12 956, svarende til 82% af prisen.

I 2015 søger Stevns lystfiskerforening tilskud til isolering af hulmur og loft, så en bedre og mere økonomisk opvarmning forhåbentligt opnås.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

  1. Herefter blev regnskab og budget fremlagt af kasseren Morten Enevoldsen. Begge dele blev godkendt.
  2. Fastsættelse af kontingent. Medlemmerne besluttede at kontingentet skulle være uændret i 2015.
  3. Indkomne nye forslag til beslutning:
  4. Thomas Hansen har foreslået planlagte dag/dage hvor medlemmerne foretager renoveringer og maling af klubhus, nærmere tilgår.
  5. Valg til bestyrelsen:

Morten Enevoldsen(Kassere) er på valg, og blev genvalgt.

Gert Hansen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Jess R Larsen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalg.

Thomas Tingvold(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

Thomas Hansen(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

 

Bestyrelsen er efterfølgende:

 

Formand:                            Allan Jensen, Druelundsvej 6A, tlf. 23 35 47 53.

Kasserer:                             Morten Enevoldsen, Nordre klintevej 18, tlf. 61 79 75 95.

Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen, Møllevænget 34, tlf. 25 34 30 76.

Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen, Dortheavej 6, tlf. 20 77 02 45.

Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis, Holtug Strandvej 52, tlf. 41 40 06 99.

Bestyrelsesmedlem:            Morten Kuhl, Korsnæbsvej 56, tlf. 56 50 68 19.

Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen, Bjergvej 2, tlf. 56 57 83 27.

Suppleant:                           Thomas Tingvold.

Suppleant:                           Thomas Hansen.

  1. Eventuelt:

Da der har været nogen utilfredshed blandt enkelte medlemmer angående hvad vi konkret har ud af vores medlemskab af Sportsfiskerforbundet, derfor foreslog Jens muligheden for at spørge klubber i vores opland om man evt. er interesseret i at få Kaare Manniche Ebert til at fortælle os hvilke visioner/formål forbundet har for vores medlemskab. Jens vender tilbage snarest med hvor stor tilslutning der er.

Jens foreslog mulighed for initiativer der evt. kan tiltrække flere unge, generalforsamlingen blev enige om, at så længe vi ikke kan tilbyde ferske vande, kan vi ikke tiltrække de lokale unde der bor på Stevns. Det blev vedtaget at Klubben arbejder på at blive mere synlig, det kan være i den lille lokale husstandsomdelte reklamefolder, og ved opsætning af vores loge på døren af klubhuse.

Allan informerede kort om PIV arbejdet, som i april og maj skal foretage smolttælling af Fakse å og Lilleåen, så hvis der er interesserede modtager vi meget gerne hvem og hvornår når planen er kendt.

Husk årets planlægning af fiskeri i år 2015, sker onsdag den 11. marts 2015, kl. 1900 i klubhuset.

Reglerne er, at den der står for en tur, planlægger den til mindste detalje. Det vil sige hvornår, hvorhen, hvordan, parkering o.s.v.. Ligeledes skriver han referat af turen til hjemmesiden.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.
Mvh Jan JensenReferent