Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den

 05. marts 2014.

1. Jess Larsen blev valgt som ordstyrer. Han bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig iflg. vedtægterne.

2. Jan Jensen blev derefter valgt som referent.

3. Formand Allan Jensen aflagde beretning for 2013. Han konstaterede at medlemstallet for nærværende er 29, der har over året været enkelte udmeldinger, ligesom der også er tilgået klubben nye medlemmer.

Fiskeklubben har i årets løb haft mange spændende ture, hvor formanden især fremhævede Øland, Lagan, Præstø, Stevns og vores mesterskabstur.

Fra Stevns Lystfiskerforening har 4 medlemmer deltaget i DTU vandløbsplejekursus, så de nu kan vejlede interesserede i den rigtige pleje og vedligeholdelse af vandløb, deltagerne på kurset fra Stevns Lystfiskerfirening var Thomas Tingvold, Thomas Hansen, Allan Jensen og Jan Jensen, fantastisk godt kursus.

Interesserede medlemmer fra klubben, har deltaget i vandløbspleje og el fiskeri sammen med Køge Sportsfiskerklub i deres vandløb.

Hvis medlemmerne har noget de vil have på hjemmesiden, så send det til Morten som lægger det på siden.

Staten har nu udsendt anden generation af vandplanerne, derfor har nogle kommuner besluttet at de vil oprette såkaldte vandråd, i vandrådene kommer der til at sidde medlemmer fra alle interesseorganisationer(Jagt, Lystfisk, Landmænd, Ornitologer, Biologer, Kommuner og andre interesseorganisationer). Vandrådene vil blive oprettes i 2014, og oprettes i regioner med en kommune som har det overordnede koordinerende i deres region, i vores region vil Køge varetage denne opgave.

Turplanlægning for sæsonen 2014 foregår onsdag den 12 marts 2014 kl. 19 i klubhuset, husk når du har en tur står du for mødetid, rute, ophold, evt bestilling af overnatning osv.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Herefter blev regnskab og budget fremlagt af kaserer Morten Enevoldsen. Begge dele blev                           godkendt, dog blev en lille fejl opdaget, den vil blive rettet.

5. Fastsættelse af kontingent.  Medlemmerne besluttede at kontingentet skulle være uændret i 2014.

6. Indkommet nye forsslag til beslutning.

Bestyrelsen havde følgende forslag til beslutning:

  1. Delvis betaling til ture af længere varighed eller over bro, det kunne være tilskud pr. deltager til betaling af hus/brobizz eller fuel.
  2. Afholdelse af sommerfest, bestyrelsen planlægger på dato og i hvilken form.

 

  1. Formanden spurgte generalforsamlingen om der er stemning for brug af Sportsfiskerforbundets instruktører til tema aftener i klubben, forslaget blev positivt modtaget, og bestyrelsen beder medlemmerne komme med enmer, så planen kan blive lagt hurtigst muligt.

 

  1. Årets fisk blev vedtaget, regler vil tilgå i Stevns Lystfiskerforenings vedtægter.

Enkeltheder i punkt 1, 2 og 3, fastlægges på turmødet næste onsdag.

7. Valg til bestyrelsen:

 

Allan Munk Jensen(Formand) er på valg, og blev genvalgt.

Jan Jensen(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Jørn Nielsen(Betsyrelsesmedlem) er på valg, modtager ikke genvalg, i stedet valgtes Jens Riis.

Morten Kuhl(Bestyrelsesmedlem) er på valg, og blev genvalgt.

Thomas Tingvold(Suppleant) er på valg, og blev genvalgt.

Hans Nielsen(Suppleant) er på valg, ikke medlem, i stedet valgtes Thomas Hansen og blev genvalgt.

Bestyrelsen er efterfølgende:

Formand:                            Allan Jensen, Druelundsvej 6A,

Kasserer:                             Morten Enevoldsen, Nordre klintevej 18,

Bestyrelsesmedlem:            Jan Jensen, Møllevænget 34,

Bestyrelsesmedlem:            Gert Hansen, Dortheavej 6,

Bestyrelsesmedlem:            Jens Riis, Holtug Strandvej 52,

Bestyrelsesmedlem:            Morten Kuhl, Korsnæbsvej 56,

Bestyrelsesmedlem:            Jess R Larsen, Bjergvej 2,

Suppleant:                           Thomas Tingvold.

Suppleant:                           Thomas Hansen.

8. Eventuelt:

Der blev diskuteret en del om muligheder for samarbejde med Køge Sportsfiskerforening, så vi muligvis kunne benytte et stykke af Trykkevælde, forslagstilleren(Anders Roed) blev bedt om at tage kontakt til Køge, så vi måske kunne købe dagkort til reduseret pris.

Husk årets planlægning af fiskeri i år 2014, sker onsdag den 12. marts 2014, kl. 1900 i klubhuset.

Reglerne er, at den der står for en tur, planlægger den til mindste detalje. Det vil sige hvornår, hvorhen, hvordan, parkering o.s.v.. Ligeledes skriver han referat af turen til hjemmesiden.

Herefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingen, med   tak for god ro og orden.  
Mvh

Jan Jensen

Referent

Skriv et svar