Vedtægter

STEVNS LYSTFISKER FORENING.

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted:

“Stevns Lystfisker forening” med hjemsted på Stevns.

§ 2 – Foreningens formål:

Foreningens formål er at vække forståelse og interesse for lystfiskersporten, at værne om fiskeriet og virke for, at den lovbefalede fredning af fiskebestanden overholdes. Endvidere arbejder foreningens bestyrelse, og udvalg, med arrangementer til gavn for alle medlemmer, ¬samt varetage i øvrigt medlemmernes sportsfiskerlige interesser.

§ 3 – Foreningen er Tilsluttet:

”Dansk Sportsfiskerforbund”

§ 4 – Optagelse af medlemmer:

Som medlemmer af foreningen kan alle optages, enten som Junior, Senior, eller familiemedlem. Familiemedlemsskab kan opnås, hvis flere familiemedlemmer på samme bopæl ønsker medlemskab. Unge under 18 år kan ligeledes optages som medlemmer, dog uden stemmeret (men med taleret) på generalforsamling, og til et reduceret kontingent fastsat på generalforsamlingen.

 

Optagelse kan ikke finde sted, såfremt ansøgeren er ekskluderet af en anden fiskeforening på grund af misligholdelse af denne forenings love, ved overtrædelse af de almindelige fiskerilove, eller er slettet på grund af restance.

Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlings beslutning og betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer kan indstilles af alle medlemmer af foreningen.

 

§ 5 – Kontingent:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter budget fra bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Kontingentet betales en gang årligt i februar måned.

§ 6 – Udmeldelse, slettelse og eksklusion:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Medlemmer der ikke betaler kontingent inden den fastsatte frist, slettes af foreningen. Hvis et ekskluderet medlem igen søger om optagelse i foreningen, kun dette kun lade sig gøre ved indbetaling af gammel kontingent restance. Eksklusion af et medlem, af andre årsager end kontingent restance, kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning. Ved særlige grove overtrædelser af foreningens regler for fiskeri i foreningens vande, eller på foreningens ture samt overtrædelse af generelle fiskeregler, er bestyrelsen bemyndiget til at indstille medlemmet til eksklusion for generalforsamlingen.

§ 7 – Tilmelding til fisketure:

Tilmelding til fisketure er bindende. Afbud er kun gyldig indtil 10 dage før arrangemen¬tet, da man ellers hæfter for betaling af turen. Alle skal dog altid ringe afbud, selv om der er mindre end 10 dage til arrangementet. Hvis pladsen kan afsættes til en anden, hæfter man ikke for betaling.

§ 8 – Foreningsreglement og fiskeriets udøvelse:

Fangne fisk skal opfylde de mindstemål, ved foreningens arrangementer og i foreningens fiskevande, der af bestyrelsen fastsættes som gældende, samt opfylde de almindelige love for mindstemål. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt reglement for foreningens fiskeri, og det er medlemmernes pligt nøje at overholde de givne regler. Såfremt bestyrelsen, i forståelse med ejeren af et af foreningen lejet fiskevand, skulle fastsætte bestemmelser om “lokalt gældende fiskekort”, skal disse regler respekteres af medlemmerne. Det er medlemmernes ret at afkræve andre fiskere gyldigt “lokalt gældende fiskekort”, samt at bortvise lystfiskere, såfremt gyldig “lokalt gældende fiskekort” ikke kan forevises. Medlemmerne er pligtige til at forevise almindeligt fisketegn ved påkrav.

§ 9 – Foreningens ledelse og organisation:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, vælges på generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. På lige år vælges formand og på ulige år vælges kasserer for 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer selv næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. to medlemmer afgår på ulige år, Mens 3 afgår på lige år. To suppleanter vælges for en 1-årig periode i prioriteret rækkefølge. Ved hver generalforsamling vælges bilagskontrollant, samt en bilagskontrollant suppleant. Bestyrelsen indkalder, med mindst 14 dages varsel, til ordinær generalforsamling i februar måned, med følgende faste punkter på dagsordenen.

* Valg af dirigent. * Valg af referent. * Formandens beretning. * Aflæggelse af regnskab og budget. * Fastsættelse af kontingent. * Behandling af indkomne forslag. * Valg. * Eventuelt.

Indkaldelse skal ske skriftligt til samtlige medlemmer. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger er formandens, eller i hans fravær stedfortræderens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal føre følgende bøger:

* Medlemskartotek. * Kassebog. * Forhandlingsprotekol.

§ 10 – Afstemninger på generalforsamlingen:

Medlemmer under 18 år, har ikke stemmeret, men har dog taleret. Et familiemedlemskab har 2 stemmer pr. medlemskab. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kan dirigenten lade foretage skriftlig afstemning, hvis et medlem forlanger det.

Ændringer til love og vedtægter kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Ophævelse af foreningen kræver mindst 2/3 flertal af foreningens stemmer. Er der ikke så mange til stede på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter ordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan ophævelse af foreningen besluttes af et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 3 uger efter, at 1/3 af  medlemmerne har forlangt en ekstraordinær generalforsam¬ling afholdt. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må ledsages af de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske skriftligt til samtlige medlemmer med ledsagelse af ændringerne der ønskes behandlet. På ekstraordinære generalforsamling gælder samme valgregler, som på ordinær general¬forsamling.

§ 12 – Foreningens formue:

Foreningens midler skal, bortset fra den hos kasseren beroende kassebeholdning, anbrin¬ges på bankbog, som kun kan hæves ved Formandens og Kasserens underskrift. Foreningens Regnskab følger kalenderåret. Generalforsamlingen træffer i tilfælde af foreningens opløsning beslutning om hvilke almennyttigt formål på Stevns foreningens midler skal anvendes til.